Ivwa kutejeelezya

Kutejeelezya ivwili kukuleeta uluseshelo! Tukukalibisya kuvha pooka niiswe kuvhaazya ivwili ivwa mu Bibiliya mu njango iya Shinyiha. Uhiivwa lumo ishiili isha mwantanda wumo we áyilesile insi yaakwe na vhajenzi vhaakwe, ahasogola mu nsi iyinji, ileelo ku vhusililishilo ahavha wu nyinakulu uwa mwene uDaudi? Poosye uhiivwa lumo ishiili isha Yesu kumuzyusya umwana umulindu? Ivwili ivi ni vwamwavho ivwinji, kwe uvwaje mu nyumba ino.

UMulungu akuloote lwe ukujendeelela kutejeelezya. 

Thumbnail image

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.